Mikołaj Markiewicz
Mikołaj Markiewicz

Twórca metody Trening Widzenia®, psycholog, trener i terapeuta wzroku. Usprawnianiem widzenia zajmuje się od ponad 35 lat. Pracuje w Polsce, Europie Zachodniej i w USA.

więcej...
Subskrypcja newslettera

Dla sportowców

 • poprawa widzenia,ćwiczenia wzroku,trening widzenia,wady wzroku,słaby wzrok,krótkowzroczność,dalekowzroczność,zmęczenie oczu,warsztaty,trening wzroku,trenowanie widzenia,poprawa wzroku,neuro-rehabilitacja,naprawa wzroku

Warsztaty przeznaczone są dla osób profesjonalnie zajmujących się sportem, a zwłaszcza:

 • drużyn piłki nożnej,
 • drużyn piłki siatkowej,
 • drużyn piłki koszykowej.

Widzenie ma podstawowe znaczenie w większości dyscyplin sportowych, choć nie we wszystkich rola wzroku jest ważna tak samo. W wielu sportach nie można osiągnąć sukcesu bez prawidłowej pracy oczu. Tymczasem, podczas klasycznych treningów zastanawiająco mało elementów nastawionych jest wprost na usprawnianie widzenia. Odbywa się to zazwyczaj przy okazji treningów podnoszących inne umiejętności.

W niemal wszystkich dyscyplinach sportowych zmysłem warunkującym osiąganie sukcesów jest wzrok. Jednak wiedza, jak rozwijać poszczególne umiejętności składające się na optymalne widzenie jest stosowana rzadko i fragmentarycznie. Doświadczenie pokazuje, że poprawa percepcji wzrokowej często owocuje spektakularnym wzrostem wyników w sporcie.

Trening Widzenia® daje możliwość wymiernej i znaczącej poprawy wyników w sporcie. Największe znaczenie ma w dziedzinach, w których trzeba widzieć szybko i wiele elementów na raz.

Warsztaty przeznaczone są dla indywidualnych zawodników oraz klubów sportowych. Ćwiczenia dobierane są indywidualnie, po specjalistycznej diagnozie każdego sportowca. W tego typu zajęciach najczęściej uczestniczą zawodnicy poszukujący indywidualnie, poza swoim klubem, możliwości poprawy wyników oraz młodzi sportowcy, dla których usprawnienie widzenia jest jedną z fundamentalnych umiejętności warunkujących osiągnięcie sukcesów w przyszłości.

Ponieważ wzrok jest niedoceniany w sporcie i niewiele osób zna się na jego usprawnianiu to Trening Widzenia® jest unikalną metodą budowania przewagi, daje możliwość wymiernej i znaczącej poprawy wyników w sporcie.

Częstym ograniczeniem możliwości sportowców, szczególnie w grach zespołowych, jest nieprawidłowe wykorzystanie widzenia peryferyjnego. Ludzkie oko ma dwa odrębne systemy odbioru i analizy bodźców. Systemy te różnią się lokalizacją, budową, a przede wszystkim wzorcami przetwarzania informacji. Dla sportowców podstawowe znaczenie ma prawidłowe wykorzystanie obu systemów. Widzenie plamkowe i obwodowe, ich wzajemne uzupełnianie i dopełnianie się, ma podstawowe znaczenie w sytuacji, gdy zawodnik musi jednocześnie wziąć pod uwagę wiele obiektów (położenie i ruch innych zawodników, siatki, kosza czy bramki, granice boiska), a jednocześnie wyraźne widzieć piłkę czy krążek hokejowy.

W zależności od dziedziny sportu i indywidualnych predyspozycji, niektórzy zawodnicy potrzebują ćwiczeń zwiększających efektywność pozaświadomego („intuicyjnego”) spostrzegania obwodowego i analizy wielu elementów na raz. Inni zawodnicy powinni pracować nad szybkością poruszania oczami (czyli wyraźnego widzenia plamkowego), co umożliwi im właściwą ocenę sytuacji np. odległości graczy na boisku.

Grupa umiejętności związana z oceną odległości, prędkości i kształtu w przeważającym stopniu zależy od współpracy lewego i prawego oka. Dla człowieka widzenie stereoskopowe jest jedną z najtrudniejszych umiejętności wzrokowych i większość ludzi (w tym sportowców) nie ma jej w pełni rozwiniętej. Diagnoza i usprawnianie widzenia stereoskopowego są trudne i wymagają specjalistycznej wiedzy. Umiejętność ta nie zależy od stanu oczu, lecz jest efektem współpracy pól wzrokowych lewej i prawej półkuli mózgu. Udoskonalenie tej umiejętności jest bardzo ważne, gdyż w znaczący sposób podnosi efektywność zawodników.

Zajęcia umożliwiają podniesienie sprawności zawodnika za pomocą indywidualnie dobieranego programu specjalistycznych ćwiczeń opartego na szczegółowej diagnozie umiejętności wzrokowych. W podejściu tym wyróżnia się kilkadziesiąt umiejętności składających się na optymalne widzenie. U poszczególnych osób umiejętności te opanowane są w różnym zakresie. Można je doskonalić za pomocą adekwatnie dobrantych, specjalistycznych ćwiczeń.

Dla wielu sportowców ograniczenia w umiejętnościach wzrokowych są zasadniczą przeszkodą w osiągnięciu lepszych wyników. Trening Widzenia® pozwala przezwyciężyć te bariery, tak by zawodnik mógł zrealizować cały swój potencjał. Usprawnienie wzroku daje również przewagę nad konkurencją. Odpowiednio dobrane ćwiczenia wzroku są wyjątkowo skutecznym sposobem osiągnięcia lepszych rezultatów.

Wielu sportowców docenia pracę ze wzrokiem jako uzyskanie przewagi nad konkurencją. Jest to program innowacyjny i zapewnia szybką poprawę wyników i przewagę nad konkurencją.

Forma szkoleń:

W zależności od Państwa potrzeb istnieje możliwość pracy indywidualnej lub z całymi drużynami.

W przypadku sportowców zgłaszających się indywidualnie nasz trener analizuje dostępne materiały dotyczące gry sportowca oraz przeprowadza specjalistyczną diagnozę. Może też uczestniczyć w treningach i konsultować się z trenerem zawodnika. Sportowiec poznaje specjalistyczne ćwiczenia i musi je wykonywać (niektóre na boisku, niektóre w codziennym życiu). Podczas kolejnych spotkań nasz trener weryfikuje osiągnięcia i przekazuje kolejne techniki pracy.

W przypadku całych zespołów strategia pracy ustalana jest z trenerem sportowców. Zawsze występuje element pracy indywidualnej (opisany powyżej). W zależności od decyzji trenera sportowców niektóre ćwiczenia może on wprowadzać do treningu całego zespołu.

Miejsce szkoleń:

Miejsce szkoleń, bądź konsultacji ustalane jest indywidualnie. W przypadku pracy z drużynami szkolenia odbywają się najczęściej podczas zgrupowań zawodników.

Uczestnikom zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe oraz pomoce do ćwiczeń,
 • indywidualną konsultację i opracowanie programu ćwiczeń,
 • w miarę potrzeb i możliwości nasz trener może zaproponować i pomóc wykonać specjalistyczne pomoce przeznaczone dla konkretnych zawodników.


Efekty:

Efektem ćwiczeń jest większa sprawność zawodników, czyli lepsze wyniki przez nich osiągane.

Efekty dotyczą bardzo wielu aspektów widzenia w zależności od zapotrzebowania sportowców (uprawiających różne umiejętności wzrokowe istotne dla wybranych dyscyplin sportowych).

Przykładowe umiejętności wzrokowe, które mogą być przedmiotem ćwiczeń:

 • ocena odległości,
 • spostrzeganie peryferyjne, pole widzenia,
 • spostrzeganie wielu elementów jednocześnie (położenia zawodników, siatki, piłki),
 • szybkość reakcji,
 • ocena prędkości obiektów, ich toru poruszania się, ich kształtu,
 • różnicowanie istotnych i nieistotnych informacji wzrokowych,
 • ignorowanie informacji nieistotnych,
 • sprawność widzenia przy różnych pozycjach ciała, w ruchu,
 • oślepianie,
 • odruch obronny oczu (optymalizacja równowagi ochrony oczu i patrzenia w sytuacjach kiedy do głowy zbliża się zagrażający obiekt,
 • widzenie w stresie, w stanie mobilizacji,
 • motoryka oczu (usprawnianie poruszania się oczu w zależności od wymagań danej dyscypliny),
 • koordynacje: wzrokowo-ruchowa, wzrokowo-słuchowa, wzroku i mechanizmów utrzymania równowagi, wzroku i poczucia ciała, wzroku i używania prawej i lewej strony ciała i inne.

 

Cena:
Cena szkoleń, bądź konsultacji ustalana jest indywidualnie, w zależności od rodzaju usługi oraz czasu jej trwania.

Liczba uczestników: Do 19 osób